Sidansvarig: Linda Strand © 2009

 

 

 

 

FAQ

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling ofta ställda frågor och deras svar.

Se längre ner på sidan.

 

 

Bakgrund

Trollsländor har en vingbredd på upp till 110 mm och hör därmed till Sveriges största och mest iögonfallande insekter. Ändå är utbredningen dåligt känd för många arter. Samtidigt är trollsländorna, trots att en relativt liten andel (5 av 61 arter) bedöms som hotade i Sverige, en naturvårdsintressant organismgrupp. Limnisk naturvård är generellt eftersatt och sex trollsländearter (se avsnitt ”skyddade arter” i manualen) i Sverige är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att de kräver ”noggrant skydd” och att särskilda bevarandeområden ska utses för vissa av dessa arter. Vidare ingår två hotade trollsländearter, mindre smaragdflickslända (Lestes virens) och dvärgflickslända (Nehalennia speciosa), som prioriterade arter för bevarandeåtgärder i åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Trollsländorna utgör en spännande organismgrupp som riktats förhållandevis lite uppmärksamhet mot i Sverige, trots att trollsländorna kan sägas vara lämpliga som indikatororganismer i våtmarker - och därmed också omgivande skogs- och jordbruksmark - genom att de är helt bundna till vattnet och ofta beroende av bibehållen hydrologi. På kontinenten används trollsländor som viktiga indikatorer på värdefulla vattenmiljöer och ofta ingår de i övervakningsverksamhet (Sahlén m.fl. 2001). Sahlén (2001) säger till exempel att en lokal med hög artdiversitet hos trollsländorna också hyser en hög växtdiversitet. Därför är det en god idé att följa upp artrika lokaler inte bara med tanke på vilka trollsländearter de hyser, utan också med avseende på kärlväxtfloran. Indikationer finns på att artdiversiteten är generellt hög på lokaler som hyser många trollsländearter (Sahlén, manuskript) vilket antas bero på att trollsländorna står högt upp i näringskedjan och därmed indikerar ett rikt ekosystem även på lägre trofiska nivåer (växtätare m. fl.). Speciellt intressant kan det då vara att hålla extra utkik efter tre arter, Röd flickslända ( Pyrrhosoma nymphula), Grön mosaikslända (Aeshna viridis) och Gulfläckad glanstrollslända (Somatochlora flavomaculata) som enligt Sahlén är artmångfaldsindikatorer för Syd- och Mellansverige och sådana indikatorarter bör ges ännu högre prioritet vid beslut om skydd för olika lokaler i ett framtidsperspektiv.

 

        

Syfte och projektmål

Projekt trollsländor i Skåne är ett inventeringsprojekt som drivs av Entomologiska sällskapet i Lund, Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet (Skåne-Blekinge) under perioden 2009-2014. Inventeringen sker under 5 år men projektet löper över 6 år. Tanken med detta är att eventuella kunskapsluckor ska kunna fyllas under 6:e året. En referensgrupp är tillsatt och denna består (i skrivande stund) av Linda Strand (Entomologiska Sällskapet i Lund), Magnus Billqvist (Naturskyddsföreningen i Skåne) och Linda Birkedal (Lunds Naturskyddsförening). Denna kan komma att utökas vid behov.Projektets huvudsakliga syfte är att förbättra kunskapen om den skånska trollsländefaunan samt stimulera intresset för natur och insekter hos allmänheten. Trollsländor är en väl avgränsad grupp som innehåller ett relativt sett litet antal arter vilka går att lära sig utan alltför stora förkunskaper. Projektet kommer också att ge deltagarna fina naturupplevelser.

Genom att kartlägga trollsländefaunan ökas kunskapen om arterna och uppföljningsbara mål kan sättas för att säkra deras framtid. Ambitionen är att många nya lokaler för olika trollsländearter kommer att hittas. När väl lokalerna är kända kan också populationerna bevakas genom uppföljning. Kanske kan detta 5 åriga inventeringsprojekt vara en inkörsport för att så småningom påbörja en nationell miljöövervakning av trollsländor som i huvudsak kan tänkas genomföras av engagerade personer utan ersättning – dvs. volontärer. Miljöövervakning av fåglar (svensk fågeltaxering) kan användas som en god förebild, där fältverksamhet som i huvudsak bygger på frivilliga krafter har resulterat i bra trenddata för Sveriges häckande fågelarter (Lindström m.fl. 2008).  Själva inventeringen i projekt trollsländor i Skåne, sker ideellt, dock har ekonomiskt stöd för projektledning, resor, kurser och inrapportering av data, erhållits av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet. Projektet är tänkt att mynna ut i en rapport/bok över Skånes trollsländefauna. Varje år kommer det skrivas en årsrapport som deltagarna kommer få ta del av antingen via hemsidan eller via utskick per post/mail.

 

Deltagarna väljer/tilldelas en eller flera 5 x 5 km-rutor att inventera. Så många som möjligt av sju olika vattenmiljöer, beskrivna under ”Biotopbeskrivningar” i manualen, identifieras i varje inventeringsruta och besöks vid minst tre tillfällen (för-, hög- och sensommar). Alla arter av trollsländor och antalet individer för varje art noteras och rapporteras sedan till Artportalens rapportsystem för småkryp under syftet ”Trollsländor i Skåne” (se under ”rapportering” i manual). Projektet fokuserar främst på inventering av vuxna trollsländor eftersom de är lättast att inventera och identifiera samt att studier visar att denna metod är bäst att tillämpa vid inventering av trollsländor.

 

Det krävs inga förkunskaper för att delta. Alla deltagare i projektet erhåller boken ”Trollsländor i Sverige – en fälthandbok”, en inventeringsmanual, inventeringsblanketter och kartor över sin inventeringsruta. Dessutom anordnas exkursioner samt kurser i hur man går tillväga, i fält, vid hantering och bestämning av trollsländor och hur man rapporterar fynd till Artportalen. Projektet blir det första i sitt slag i Skåne och som deltagare gör man en viktig insats.

 

 

 

FAQ

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling ofta ställda frågor och deras svar

 

Fråga: Är det sant att man har 5 år på sig att inventera sin ruta dvs. 1 gång i början av juni, en gång i juli och en gång i augusti?

 

 

Svar: Ja det är helt korrekt. Så blir du klar med din ruta redan år 1 eller 2 kan du boka en ny. Är du dessutom helt grön på trollsländor kan du vänta med att inventera tills nästa år och bara känns dig för och lära dig arterna i år.

 

Linda Strand

 

 

 

Fråga: Kan man maila er bilder om man känner sig osäker på en art?

 

 

Svar: Ja, vi tar gärna emot bilder och hjälper er! Det är därför vi finns här för er inventerare. Ni kan maila oss alla tre så får du säkert svar från någon utav oss. Ringa går också bra. Våra kontaktuppgifter finns under kontakt.

 

Linda Strand

 

 

 

Fråga: Hur går jag till väga när jag ska rapportera mina fynd på ArtPortalen?

 

 

Svar: Vi har lagt ut en manual på hemsdian under Material m.m., börja titta igenom den och har du fortfarande frågor så hör gärna av dig till någon av oss i projektledningen.

 

Linda Strand